Witamy w serwisie GOLDBUD. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy internetowe. Prezentowana tu polityka zachowania prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszych serwisów internetowych.

Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki prywatności i cookies przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. GOLDBUD informuje, że dane osobowe otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywana wyłącznie przez GOLDBUD w celach handlowych, realizacji transakcji on-line oraz poprawy jakości serwisu i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym.

 

2. Serwisy internetowe

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych, (zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez GOLDBUD Paweł Mucha, Potaszniki 3B, 08-404 Górzno NIP: 8262166220, REGON: 363929358 w celu:


 - podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy.


 - udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.


 - spełnienia wymogów przepisów Prawnych odnoszących się do praw Konsumenta,
w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta  (Dz. U.  z  2014r. poz. 827)  - spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: „RODO”).

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest m.in. dostarczanie newsletterów.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, RODO, a także Prawie telekomunikacyjnym.

Goldbud  pragnie zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, w tym prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych w myśl aktualnych przepisów w tym zakresie - RODO. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i indywidualnych ustawień opcji internetowych oraz cookies

3. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Sekcje serwisu, w których podawane lub edytowane są dane osobowe i/lub formularze rejestracyjne są zabezpieczone protokołem szyfrującym SSL.

Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszego serwisu internetowego pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.


Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@goldbud-sklep.pl.

 

4. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Gromadzone, w dziennikach logów, dane: nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do serwisów internetowych nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.


Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej serwis.

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz stosownie  do zasady minimalizmu danych wg RODO. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Goldbud zależy od wyrażenia przez nią dobrowolnej zgody. Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu biuletynów elektronicznych, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia i/lub wystawienia faktury np. nr NIP.


Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań Goldbud wobec klientów, chyba że obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych w Polsce. W celu realizacji umowy sprzedaży produktów Goldbud  sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów DHL Polska, PayU S.A. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Przypominamy również, żeGOLDBUD Paweł Mucha, Potaszniki 3B, 08-404 Górzno NIP: 8262166220, REGON: 363929358 , jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 w/w ustawy. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili biuletyn elektroniczny mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania w dowolnym dla siebie momencie wysyłając maila na adres kontakt@goldbud-sklep.pl lub korzystając z linku wypisu/ rezygnacji w szablonie biuletynu.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Goldbud nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Zastrzegamy także, że na podstawie zawartych przez nas umów w ramach Serwisów wynajmujemy miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego zawsze namawiamy je i namawiać będziemy. Możemy jednak nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawiamy użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. 

 

5. Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Goldbud  z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


6. Pliki cookie

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Goldbud. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:


 - utrzymanie sesji użytkownika;
 - zapisanie stanu sesji użytkownika;
 - umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania
 - zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 - zapisanie informacji niezbędnych do działania „koszyka” internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów Goldbud  ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:


 - przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 - zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 - przywrócenie sesji użytkownika
 - zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 - sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 - umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
 - dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 - przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 - wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 - wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Goldbud korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:


 - monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 - zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 - ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 - kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 - kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 - badanie zapisów na newslettery;
 - wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 - płatności internetowe.

 

7. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Goldbud lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

8. Odnośniki do innych stron internetowych

Serwisy Goldbud zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony internetowe,  zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów internetowych Goldbud.

 

9. Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierały treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej lub innych treści nieetycznych.

 

10. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu Polityki.

Data ostatniej aktualizacji:  25.01.2020 r.