§ 1. Strony transakcji

1. Goldbud będąca właścicielem sklepu internetowego , dalej zwanych  Sklepem znajdujących  się pod adresem: Goldbud-sklep.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: artykuły metalowe, chemia budowlana, sucha zabudowa karton-gips, narzędzia, artykuły ogólnobudowlane, malarskie, artykuły dociepleniowe, zamocowania.

2.Stroną dokonującą zakupów poprzez Sklep zwaną dalej Nabywcą, może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

3. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w Sklepie jest 

GOLDBUD

08-404 Potaszniki 3b

TELEFON KONTAKTOWY: 883 001 410
ADRES E-MAIL: kontakt@goldbud-sklep.pl

NIP: 826 216 62 20
REGON: 363929358
NUMER KONTA DO WPŁAT:
55 1240 2728 1111 0010 9682 1388

4.  Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania towarów poprzez złożenie zamówienia na określone towary za pośrednictwem serwisu internetowego zasady przyjęcia i realizacji (dostawy) zamówionego towaru oraz koszty z tym związane, zasady dotyczące ewentualnego zwrotu towaru oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisu internetowego

 

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu są towary wymienione w ofercie handlowej Sklepu, przedstawione na stronie w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są aktualnie dostępne w momencie przyjęcia zamówienia.

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich jako ceny netto oraz ceny brutto  z uwzględnieniem podatku VAT.

3.Wszystkie towary znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta jeżeli takiej udzielił.

 

§ 3. Składanie zamówień

Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez:

a) wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie Sklepu po uprzednim zalogowaniu się w ww. serwisie zarejestrowanego użytkownika lub telefonicznie z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego z Doradcą Klienta lub bez konieczności logowania się.

 

§ 4. Sposób kontaktu z Konsumentem

Najpóźniej w chwili złożenia zamówienia w sposób określony powyżej w § 3, Konsument podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Goldbud wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm., dalej: „PKU”), a także numer telefonu. Goldbud kontaktuje się z Konsumentem w związku z zawartą umową poprzez podany przez Konsumenta adres e – mail oraz numer telefonu, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 

§ 5. Potwierdzanie zamówień

1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Sklepie jeżeli zostało przez Sklep przyjęte musi zostać potwierdzone przez Sklep w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia przez pracownika Sklepu, jednak nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy.

2. Potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego uprzednio telefonicznie przez Konsumenta odbywa się poprzez przesłanie Konsumentowi treści proponowanej umowy za pomocą korespondencji elektronicznej lub na papierze.

3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego w inny sposób niż opisany w pkt 2 powyżej dokonywane jest telefonicznie przez pracownika Sklepu w miarę możliwości w tym samym dniu lub do południa następnego dnia roboczego, a wyjątkowo w późniejszym terminie, a także poprzez przesłanie Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, wraz z niniejszym Regulaminem, za pomocą korespondencji elektronicznej lub na papierze najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji lub braku odpowiedzi Nabywcy na potwierdzenie przyjęcia zamówienia (ważna przyczyna). Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.

5. Z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem, z tym, że Sklep może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 14-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy będącego Konsumentem, w następstwie dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zakupionego przez Konsumenta towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.,

§ 6. Formy płatności

1.Zapłata za zamówiony towar może być dokonana w sposób wskazany w serwisie tj. aktualnie w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia:

a) przelewem przed dostawą towaru lub

b) kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) - transakcja on-line przez centrum autoryzacji kart PayU lub innego sposobu płatności wskazanego podczas realizacji zamówienia.

2. W przypadku płatności przelewem przed dostawą towaru informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia.

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Goldbud

 

§ 7. Termin realizacji

 

1.Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie Sklepu .

2.Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione towary) do chwili wysłania przesyłki do Nabywcy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

3.Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4.Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub kiedy w sytuacjach niezależnych od Sklepu nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki , za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny zgodnie z §4 Regulaminu.

5. Do czasu na otrzymanie przesyłki wlicza się sumę czasu realizacji zamówienia i czas na dostawę. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi, co do zasady 2 dni robocze w przypadku dostawy do mniejszych miejscowości, i/lub w których nie ma sklepów stacjonarnych Goldbud, 3 lub 4 dni robocze w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie (za czas dostawy) wynikające z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

6. Dostawa realizowana za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej DHL, DPD lub Poczta Kurier48 - czas dostawy od 2 do 4 dni roboczych

O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Nabywca jest indywidualnie powiadamiany pocztą elektroniczną lub telefonicznie po lub w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

7. O bliższym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki firmie kurierskiej Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub pocztą elektroniczną w momencie wysyłki towaru z magazynu Sklepu, a szczegóły ustala bezpośrednio Nabywca z przedstawicielem firmy kurierskiej.

8. Jeżeli termin dostarczenia przesyłki przekracza termin wskazany w pkt. 7 powyżej wówczas Nabywca ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w punkcie 7 powyżej. Inne przypadki odstąpienia od umowy opisuje §11. 

 

 

§ 8. Dostawa towaru

1. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru ponosi Nabywca, w szczególności opłaty za dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

3. Opłaty za dostarczenie przesyłki zawierającej zamówiony towar są wyliczane przez system informatyczny i podawane Nabywcy bezpośrednio przed złożeniem przez Konsumenta zamówienia.

4. Opłata za dostarczenie przesyłki wielkogabarytowej, składającej się z kilku sztuk tego samego towaru, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia. W takim wypadku pracownik Sklepu kontaktuje się z Konsumentem w sposób określony w §4 w celu potwierdzenia kosztu przesyłki wielkogabarytowej. W przypadku niezaakceptowania przez Konsumenta kosztu przesyłki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z treścią § 11.

5. Ewentualna zmiana warunków (w stosunku do standardowych) dostawy, dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu Sklepu , polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.

6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

7. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca ma możliwość spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności.


§ 9. Gwarancja

 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta jeżeli ten takiej udzielił. Okres gwarancji i jej warunki zależy od producenta.

2. O ile producent udzielił gwarancji, do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

3. W przypadku, gdy Nabywcą jest przedsiębiorca, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

 

 

 

 

§ 10. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje na usługi świadczone przez Goldbud., w tym na usługę dostawy oraz reklamacje dotyczące towarów należy zgłosić niezwłocznie przedstawicielowi Sklepu pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając arkusz reklamacyjny

2. Reklamacja może zostać zgłoszona m.in. z powodu:

a) uszkodzeń/ubytków w przesyłce powstałych w czasie dostawy

b) nieterminowość dostawy

3. Podstawą reklamacji nie mogą być:

a) ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości;

b) cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczącego wyposażenia czy poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.) jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)    imię i nazwisko Konsumenta albo nazwę firmy  lub  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby Przedsiębiorcy ,

b)   wskazanie osoby reklamującej;

c)    przedmiot reklamacji

d)   potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru;

e)    uzasadnienie reklamacji;

f)    kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,

g)   podpis reklamującego w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej albo dane identyfikujące reklamującego w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie,

h)   datę sporządzenia reklamacji,

i)     wykaz załączonych dokumentów,

j)     telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.

5. Do reklamacji należy ponadto dołączyć:

a) Protokół uszkodzeń lub Protokół niezgodności lub

b) oświadczenie odbierającego towar o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki.

6. Reklamacje złożone przez Konsumentów będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Goldbud, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przede wszystkim, jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeśli Goldbud nie ustosunkowała się do powyższego żądania Konsumenta w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

 

§ 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.       Umowa zawarta na odległość, zgodnie art. 2 PKU, oznacza umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2. Zgodnie z PKU,  Nabywca będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Goldbud w terminie 14 dni od daty:

a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) zawarcia umowy - dla pozostałych umów.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest  zobowiązany poinformować odpowiedni sklep o jego decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na jeden z poniższych adresów:

4. Termin na odstąpienie od umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 10 pkt 1.

5. W ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu, w którym został zakupiony, przy czym wystarczy, że Konsument odeśle towar przed upływem tego terminu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Goldbud, Konsument pokryje dodatkowe, poniesione przez niego w związku z tym koszty. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o czym Goldbud poinformuje Konsumenta. W razie wątpliwości miejsce zwrotu wskaże mailowo przedstawiciel Sklepu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Goldbud niezwłocznie prześle Konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

6. Płatności uiszczone przez Konsumenta do momentu odstąpienia od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 powyżej, zostaną zwrócone Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Poniesione przez Konsumenta  bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towaru do Sklepu w związku z wykonaniem przez Konsumenta  prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi, chyba że odstąpienie od umowy przez Konsumenta nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sklep.

7. Postanowień ust. 1 powyżej nie stosuje się do osób innych niż Konsumenci. Osoby inne niż Konsumenci nie mogą odstąpić od umowy po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem działu II Kodeksu cywilnego, a jedynie mogą dochodzić roszczeń  wynikających z treści zawartej umowy sprzedaży lub umowy gwarancji, jeżeli taka została udzielona na dostarczony towar. Sklep nie wyklucza przyjęcia zwrotu towarów od osób innych niż Konsumenci, o ile Sklep wyrazi uprzednio pisemnie (co najmniej wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną) taką zgodę.

8. Goldbud może odmówić firmie dostarczającej towar przyjęcia zwracanego towaru w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia zwracanego towaru podczas transportu, w obecności pracownika firmy dostarczającej towar zostanie spisany protokół szkody. Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości zwracanego towaru od firmy dostarczającej towar, która go przewoziła, jeżeli Sklep pomniejszył zwracane mu koszty zakupu towaru,  o koszty jego naprawy lub o wartość jaką on utracił wskutek uszkodzenia dokonanego z przyczyn leżących po stronie firmy dostarczającej towar.

9. Zgodnie z PKU, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 PKU, w szczególności gdy Goldbud wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Goldbud utraci prawo odstąpienia od umowy, przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Odstąpienie od umowy może nastąpić m. in. poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez formularz na stronie lub e-mailem na odpowiedni adres e-mail podany w § 10 pkt 1 Regulaminu.

 

 

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest GOLDBUD

08-404 Potaszniki 3b

TELEFON KONTAKTOWY: 883 001 410
ADRES E-MAIL: kontakt@goldbud-sklep.pl

NIP: 826 216 62 20
REGON: 363929358
NUMER KONTA DO WPŁAT:
55 1240 2728 1111 0010 9682 1388

2. Nawiązanie kontaktu z Goldbud w celu podjęcia przez nią działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Sklep w celu wykonania zawartej umowy.

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Goldbud dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) jak również zgodnie z przepisami wprowadzającymi RODO do polskiego porządku prawnego.  W związku z celami, dla których Goldbud przetwarza dane osobowe Nabywców, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.

5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Goldbud  ), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Nabywca może wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Goldbud informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).

7. Nabywca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Goldbud  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu zakupów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności

 

 

 

 

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji towarów w ofercie handlowej Goldbud są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane i potwierdzone przez strony umowy sprzedaży. Ogłoszenia, reklamy jak również katalogi publikowane przez Goldbud mają wyłącznie charakter informacyjny.

2. Prezentacja towarów oraz cenniki zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Wszystkie prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe, należące, do których prawa przysługują osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.

4. Sklep nie wypożycza oferowanych produktów do testowania, w związku z czym niedopuszczalne jest zawieranie umów na próbę lub innych podobnych umów nienazwanych, jak np. umowy na testowanie towaru lub sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Goldbud, co nie wyłącza uprawnień Konsumentów w tym zakresie.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na stronie Goldbud w szczególności dotyczy to zmiany cen towarów.

Do umowy zawartej między Goldbud  a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na stronie w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron. 

8. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub nie dadzą się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień Konsumentów, w szczególności z przepisami PKU, lub będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec Konsumentów i wobec nich uważane będą tak jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone.

9. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 25.01.2020r.