1. Firma GOLDBUD zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego Produktu bez wad.
2. Klient może złożyć reklamację w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania firmy GOLDBUD przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Reklamacje należy składać na adres e-mail: kontakt@goldbud-sklep.pl  lub w formie listu poleconego na adres siedziby Administratora.
4. Reklamacja, aby była rozpatrzona, powinna zawierać:
a)    imię i nazwisko Konsumenta albo nazwę firmy  lub  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby Przedsiębiorcy ,
b)   wskazanie osoby reklamującej;
c)    przedmiot reklamacji
d)   potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru;
e)    uzasadnienie reklamacji;
f)    kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
g)   podpis reklamującego w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej albo dane identyfikujące reklamującego w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie,
h)   datę sporządzenia reklamacji,
i)     wykaz załączonych dokumentów,
j)     telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma GOLDBUD zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Firma GOLDBUD rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma GOLDBUD naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Firma GOLDBUD nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z firmą GOLDBUD umowy;
• jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a firmą GOLDBUD.